Commission of Investigation on Enforced Disappeared Persons

Nepal

Toll Free No.: 1660-01-22111

नेपालीमा

भुक्तानीका लागि प्राप्त विलहरुको सार्वजनिकरण

नेपाल सरकार
वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग
भुक्तानीका लागि प्राप्त बिलहरुको सार्वजनिकरण प्रयोजनार्थ

सि.नं विवरण ब.उ.शि.नं. खर्च शिर्षक खरिद प्रक्रिया प्यान नं भुक्तानी पाउने व्यक्ति/ संस्था बिल / निवेदन प्राप्त भएको मिति रकम कैफियत अप्लोड समय
No Record are added.