Financial Administrative

१.बोलपत्र सम्बन्धी जानकारी

Title

    २.खर्चको फाँटवारी

    (क) चालु खर्च

    (ख) पुँजिगत खर्च

    ३.सूची दर्ता सम्बन्धी