बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग

नेपाल

पैसा नलाग्ने फोन नम्बर: १६६०-०१-२२१११

In English

मुद्दा चलाउन लेखी पठाउने


अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यहरुको आधारमा बेपत्ता पार्ने कार्यका दोषी देखिएका पीडकउपर मुद्दा चलाउन आयोगबाट महान्यायाधिवक्ता समक्ष लेखी पठाइनेछ ।