बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग

नेपाल

पैसा नलाग्ने फोन नम्बर: १६६०-०१-२२१११

In English

परिपूरण


छानविन पश्चात् आयोगले पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न, पुनरुद्धार वा पुनर्स्थापना गर्न वा अन्य उपयुक्त व्यबस्था गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ ।
 

समाचार तथा सुचना