बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग

नेपाल

पैसा नलाग्ने फोन नम्बर: १६६०-०१-२२१११

In English

प्रतिवेदन


आयोगले अनुसन्धानको कार्य सम्पन्न गरिसकेपछि सम्पूर्ण सत्य तथ्य खुलाई आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष बुझाउनेछ ।