बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग

नेपाल

पैसा नलाग्ने फोन नम्बर: १६६०-०१-२२१११

In English

वैदेशिक भ्रमणको विवरण 

समाचार तथा सुचना