बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग

नेपाल

पैसा नलाग्ने फोन नम्बर: १६६०-०१-२२१११

In English

उजूरी छानविन गतिविधि


 

आयोगमा प्राप्त उजुरीको विवरण

 
सि.न. विवरण  उजुरी संख्या
1 उजुरी दर्ता   ३१६७
2 सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पठाईएको उजूरी 414
3 दोहोरो उजूरी परेर गाभिएको  11९
4 तामेलीमा रहेका उजूरीहरु 271
5 विस्तृत अनुसन्धानमा रहेका उजूरीहरु 22९३
6 निर्णय हुन बाँकी ७०*

* मिति २०७४/११/०१ देखि ऐ मसान्तसम्म पर्न आएको उजूरीहरु ।

 

समाचार तथा सुचना