बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग

नेपाल

पैसा नलाग्ने फोन नम्बर: १६६०-०१-२२१११

In English

उजूरी छानविन गतिविधि


 

आयोगमा प्राप्त उजुरीको विवरण

 
सि.न. विवरण  उजुरी संख्या
1 उजुरी दर्ता   3093
2 सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पठाईएको उजूरी 414
3 दोहोरो उजूरी परेर गाभिएको  114
4 तामेलीमा रहेका उजूरीहरु 271
5 विस्तृत अनुसन्धानमा रहेका उजूरीहरु 2258
6 निर्णय हुन बाँकी 36