बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग

नेपाल

पैसा नलाग्ने फोन नम्बर: १६६०-०१-२२१११

In English

विज्ञ तथा अनुसन्धान विज्ञको विवरण


श्री कुमुदप्रसाद शर्मा
अनुसन्धान विज्ञ

श्री चन्द्रबहादुर सापकोटा
अनुसन्धान विज्ञ

श्री हरिहर पौड्याल
अनुसन्धान विज्ञ

श्री मुकुन्दप्रसाद अधिकारी
अनुसन्धान विज्ञ

श्री सुनिता श्रेष्ठ
मनोसामाजिक विज्ञ

श्री केदार पोखरेल
अनुसन्धान विज्ञ