बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग

नेपाल

पैसा नलाग्ने फोन नम्बर: १६६०-०१-२२१११

In English

अध्ययनको कार्यावधि


ऐनको दफा ३८ अनुसार आयोगको कार्यकाल आयोग गठन भएको मितिले दुई वर्षको हुनेछ । उक्त समयमा कार्यसम्पन्न हुन नसकेमा आयोगको कार्यकाल एक वर्षसम्म थप गर्न सकिने छ ।
 

समाचार तथा सुचना