बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग

नेपाल

पैसा नलाग्ने फोन नम्बर: १६६०-०१-२२१११

In English

जनशक्ति व्यबस्थापन


बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका लागि आवश्यक जनशक्ति सरकारले उपलव्ध गराउने छ । यदि सरकारले आयोगको आवश्यकता अनुरुपको जनशक्ति उपलव्ध गराउन नसकेमा आयोग आफैंले निश्चित समयका लागि राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय अनुसन्धानकर्ता एवं परामर्शदाताको सेवा लिने छ । आयोगले आफ्नो कार्य सन्चालनको सिलसिलामा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुसँग  समन्वय तथा सम्बन्ध स्थापित गर्नेछ ।