बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग

नेपाल

पैसा नलाग्ने फोन नम्बर: १६६०-०१-२२१११

In English

अायाेगले हालसम्म सम्पादन गरेका अन्य कामहरु


2015-08-26

१. आयोगको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गरी लागू गरेको ।
२. आयोगका पदाधिकारीको आचारसंहिता तर्जुमा गरी लागू गरेको ।
३. अायोगको कार्य पद्दती, प्रकृया र कार्ययोजना तर्जुमा गरिएको ।
४. आयोगका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति प्रक्षेपणका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गरी स्वीकृतिका लागि शान्ति तथा पूननिर्माण मन्त्रालयमा पठाएको ।
५. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग नियमावली, २०७२ को मस्यौदा तर्जुमा गरी सरोकारवालाहरुसंग छलफल तथा सुझाव संकलन कार्य भै रहेको ।
६. सरोकारवालाहरुसंग छलफल र भेटघाट कार्य भै रहेको ।
७. अदालतबाट भएका सान्दर्भिक फैसलाहरु अध्ययन गरिएको ।
८. आयोगको कार्यक्षेत्रसंग सान्दर्भिक विभिन्न प्रतिवेदन र कागजात लगायतका सान्दर्भिक सामग्रीहरुको अध्ययन भै रहेको ।
९. आयोगका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री खरिद लगायत आन्तरिक व्यवस्थापनका कार्यहरु गरिएको ।

समाचार तथा सुचना