बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग

नेपाल

पैसा नलाग्ने फोन नम्बर: १६६०-०१-२२१११

In English

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन आयोग नियमावली, २०७२ आयोगको मिति २०७२।०५।०९ को बैठकबाट स्वीकृत गरी नेपाल सरकारबाट जारी गर्नको लागि शान्ति तथा पुनर्निमाण मन्त्रालयमा पठाइएको ।


2015-08-28

समाचार तथा सुचना