Commission of Investigation on Enforced Disappeared Persons

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग

नेपाल

पैसा नलाग्ने फोन नम्बर: १६६०-०१-२२१११

प्रकाशन

# Filename Published Date
1 मिति २०७४।०८।२४ गते कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकामा प्रकाशित आयोगको हालसम्मको काम कारवाहीको संक्षिप्त जानकारी 2017-12-10 4,680.96 KB Download
2 आयोगको मिति २०७४।०८।७ को निर्णयानुसार नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेको संक्षिप्त प्रतिवेदन 2017-12-04 310.81 KB Download
3 त्रैमासिक प्रतिवेदन श्रावण देखि अश्विन सम्म २०७४ 2017-10-25 664.38 KB Download
4 त्रैमासिक प्रतिवेदन माघ देखी चैत्र सम्म २०७३ 2017-04-26 314.93 KB Download
5 त्रैमासिक प्रतिवेदन कार्तिक देखी पौष सम्म २०७३ 2017-01-30 314.41 KB Download
6 त्रैमासिक प्रतिवेदन श्रावण देखि अश्विन सम्म २०७३ 2016-11-03 287.84 KB Download
7 बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको त्रैमासिक प्रतिवेदन 2016-08-17 269.53 KB Download
8 अन्तरिम प्रतिवेदन २०७२ 2016-02-07 6,035.61 KB Download
9 आयोगको जानकारी पुस्तिका पहिलो पेज 2016-01-04 530.75 KB Download
10 आयोगको जानकारी पुस्तिका दोस्रो पेज 2016-01-04 464.50 KB Download