छानविन गतिविधि

छानविन गतिविधि

सि.न.विवरण उजुरी संख्याकैफियत
1आयोगमा दर्ता भएका कुल उजूरी संख्या३२८८
2सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाएको उजूरी संख्या२७७
3दोहोरो उजूरी परेकोमा लगत कट्टा भएको उजूरी संख्या१३७
4तामेलीमा राखिएको उजूरी संख्या२९२
( ८ थान उजूरी तामेलीबाट जगाइएको)
5तामेलीबाट जगाईएको उजुरी संख्या
6प्रारम्भिक छानविनमा रहेको उजूरी संख्या(नयाँ उजूरी)२९
7बेपत्ता व्यक्ति फेला परी लगतकट्टा भएको उजूरी संख्या४८
8विस्तृत छानविनको लागि आयोगबाट निर्णय भएको उजूरी संख्या२५१३
9उजूरीका आधारमा बेपत्ता पारिएका व्यक्ति २५५७
10विस्तृत छानविको प्रथम चरणको कार्य सम्पन्न भएको जिल्ला७५मनाङ र मुस्ताङ्क उजुरी नपरेको
11उजूरीकर्ता बुझ्ने, एण्टीमोर्टम परिपूरण विवरण भरेको संख्या२३९०
12उजूरीकर्ता बुझ्ने लगायतका कार्य बाँकी रहेको उजूरी संख्या१२३
13पीडित परिचयपत्र प्राप्त परिवार संख्या१३२१
14पीडित परिचयपत्र प्राप्त व्यक्तिको संख्या३९९५
जम्मा उजूरी
फर्छौट उजूरी
छानविन हुन बाँकी उजूरी
प्रारम्भिक छानविनमा
विस्तृत छानविनमा
३२८८
७५४
२५३४
२९
२५१३