आयोगका पूर्व सचिवहरु

 

श्री रंजन कृष्ण अर्याल
पूर्व-सचिव

सेवा अवधिः २०७१/१२/०३ देखि २०७१/१२/१९ सम्म

श्री महेश शर्मा पौडेल
पूर्व सचिव

सेवा अवधिः २०७२/०२/०४ देखि २०७३/१०/०४ सम्म

श्री राजनप्रसाद भट्टराई
पूर्व सचिव

सेवा अवधिः २०७३/१०/०७ देखि २०७४/०३/२२ सम्म

श्री नृपध्वज निरौला
पूर्व सचिव

सेवा अवधिः २०७४/०३/२८  देखि २०७४/१०/२१ सम्म

श्री कृष्णजीवी घिमिरे
पूर्व सचिव

सेवा अवधिः देखि २०७४/१०/२४ देखि २०७८/०५/०२ सम्म

श्री श्यामकुमार भट्टराई
पूर्व सचिव

सेवा अवधिः देखि २०७८/०५/०३ देखि २०८०/०६/०१ सम्म