खर्चको फाँटवारी

१.चालु खर्चको फाँटवारी

Title
खर्चको फाँटवारी July 22, 2020

२. पुँजिगत खर्चको फाँटवारी