खर्चको फाँटवारी

१.चालु खर्चको फाँटवारी

२. पुँजिगत खर्चको फाँटवारी