बेपत्ता पीडित परिवार ९३ जनालाई राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को मिति २०७८/०९/३० को निर्णय ।

मिति २०७८-०९-३० को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयः ९३ जनाको राहत सम्बन्धमा