व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य (कसूर र सजाय) सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

एन/नियम

# Filename Published Date
1 बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेश, २०६९ 2015-07-25 253.09 KB Download
2 बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन,सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ 2015-07-25 371.78 KB Download
3 वेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन आयोग नियमावली २०७२ 2016-04-17 336.55 KB Download
4 बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन अायाेगकाे संचार नीति, २०७२ 2016-02-07 156.66 KB Download
5 बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन आयोगका पदाधिकारीको आचार संहिता, २०७२ 2015-07-20 226.61 KB Download
6 बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन निर्देशिका, २०७३ 2016-08-17 127.04 KB Download
7 बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको कार्यक्षेत्र र प्रकृया 2015-08-11 32.38 KB Download
8 व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य (कसूर र सजाय) सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2017-09-06 71.42 KB Download