Financial Administrative

१.बोलपत्र सम्बन्धी जानकारी

Title

२.खर्चको फाँटवारी

(क) चालु खर्च

Title
खर्चको फाँटवारी July 22, 2020

(ख) पुँजिगत खर्च

३.सूची दर्ता सम्बन्धी