बजेट तथा कार्यक्रम

Title

   

  हालसम्मको बजेट तथा खर्चको बिवरण 

  आर्थिक बर्ष  चालु   पुँजी   जम्मा बजेट   चालु खर्च   पुँजी खर्च   जम्मा खर्च   बाँकी चालु   बाँकी पुँजी   जम्मा बाँकी 
  2071/72     1,15,88,200.00    2,74,14,000.00     3,90,02,200.00       48,64,863.64    2,09,76,885.00     2,58,41,748.64       67,23,336.36      64,37,115.00     1,31,60,451.36
  2072/73     5,50,44,561.00      99,77,000.00     6,50,21,561.00     3,20,29,744.43      80,47,330.00     4,00,77,074.43     2,30,14,816.57      19,29,670.00     2,49,44,486.57
  2073/74    11,88,04,000.00    2,94,73,000.00    14,82,77,000.00     3,65,59,023.69    2,00,62,577.00     5,66,21,600.69     8,22,44,976.31      94,10,423.00     9,16,55,399.31
  2074/75    14,02,83,000.00      71,93,000.00    14,74,76,000.00     4,71,21,011.93      45,98,682.00     5,17,19,693.93     9,31,61,988.07      25,94,318.00     9,57,56,306.07
  2075/76    13,44,24,000.00      12,85,000.00    13,57,09,000.00     5,34,56,687.45       4,84,125.77     5,39,40,813.22     8,09,67,312.55       8,00,874.23     8,17,68,186.78
  2076/77    13,48,34,000.00       8,25,000.00    13,56,59,000.00     4,15,79,690.87       5,91,043.00     4,21,70,733.87     9,32,54,309.13       2,33,957.00     9,34,88,266.13
  2077/78    11,70,57,000.00       9,00,000.00    11,79,57,000.00     4,84,49,752.34       8,94,056.00     4,93,43,808.34     6,86,07,247.66          5,944.00     6,86,13,191.66
  जम्मा  71,20,34,761.00  7,70,67,000.00  78,91,01,761.00  26,40,60,774.35  5,56,54,698.77  31,97,15,473.12  44,79,73,986.65  2,14,12,301.23  46,93,86,287.88