स्वतः प्रकाशन(सूचनाको हक)

राज्यका काम कारबाही लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरुप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन, सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन, राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने सम्वेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्न र नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ दफा ५ बमोजिम प्रकाशित त्रैमासिक प्रतिवेदन।

Title
स्वतः प्रकाशन(सूचनाको हक) September 15, 2023
स्वतः प्रकाशन(सूचनाको हक) September 15, 2023
स्वतः प्रकाशन(सूचनाको हक) September 15, 2023
स्वतः प्रकाशन(सूचनाको हक) September 15, 2023
Proactive Disclosure, स्वतः प्रकाशन(सूचनाको हक) July 26, 2020