बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको…. आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको….प्रक्रिया, २०७५


१. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको…. आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको….प्रक्रिया, २०७५

२. अध्यक्ष।सदस्य पदमा नियुक्तिको ….समिति समक्ष पेश गर्ने फारामको ढाँचा