शिलबन्दि दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धमा

शिलबन्दि दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धमा पत्र डाउनलोड गर्नुहोस्।